[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
รักเรียน เพียรทำดี มีวินัย ใจกตัญญู
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 160 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
Link ของเรา น.พ.ค.
เกี่ยวกับนักเรียนงานวิชาการ
 
  
ประวัติโรงเรียน  
 

 
          โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ ๘ ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ ๓๑๒๓๐ โทรศัพท์ ๐๔๔-๖๘๖๑๑๖ โทรสาร  ๐๔๔-๖๘๖๑๑๖ Website www.naphopit.ac.th                      
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๓๒                                                        - เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เขตพื้นที่บริการมี ๕ ตำบล ๖๕ หมู่บ้าน

          - ชื่อผู้บริหาร นายสมิงไพร สุนทะวงษ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา   

          - มีรองผู้อำนวยการ ๑ คน                                                                           
              นายปรีชา รินไธสง วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา
             โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒  กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๒๐ ปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ ๘ ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีเนื้อที่ ๗๕ ไร่ ๑ งาน ๘๖ ตารางวา ห่างจากที่ตั้งจังหวัดบุรีรัมย์ไปทางทิศเหนือ ๘๐ กิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอนาโพธิ์ ๓ กิโลเมตร  อยู่ห่างจากอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  ๑๕  กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเมืองพล จังหวัดขอนแก่น  ๓๘  กิโลเมตร 
          ๒๕๒๔  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำกิ่งอำเภอนาโพธิ์                                  
          ๒๕๓๑  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอนาโพธิ์                                    
          ๒๕๓๑   อนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
          ปีการศึกษา ๒๕๓๖ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้จัดตั้งโรงเรียน สาขา ๑ โรงเรียน ที่ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบันคือ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม ห่างจากโรงเรียน นาโพธิ์พิทยาคมไปทางทิศเหนือ ๑๐  กิโลเมตร มีเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ๒ งาน ๘๒ ตารางวา
          โรงเรียนมีปรัชญาว่า นตํถิ ปญญา สมา อาภา แปลว่า แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี หมายความว่า ปัญญาความรู้เสมือนดวงประทีปที่ส่องทางให้ชีวิตก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จ โดยที่โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมมุ่งที่จะสร้างเยาวชนของชาติทุกคนให้เป็นผู้ที่จะถึงพร้อมด้วยสติปัญญา รอบรู้ เฉลียวฉลาด มีความพร้อมที่จะเผชิญกับชีวิตในสภาพสังคมปัจจุบันและพร้อมที่จะเป็นกำลังอันสำคัญของชาติในอนาคตต่อไป
          ประเภทโรงเรียน            เป็นโรงเรียนสหศึกษา
          วันสถาปนาโรงเรียน       วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๒๐
          คำขวัญของโรงเรียน     “รักเรียน เพียรทำดี มีวินัย ใจกตัญญู”
          อักษรย่อของโรงเรียน    น.พ.ค.
          สีประจำโรงเรียน             สีน้ำเงิน – ขาว      
                                                 สีน้ำเงิน   หมายถึง  ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น อุตสาหะ
                                                 สีขาว      หมายถึง  ความซื่อสัตย์
          ธงประจำโรงเรียน           เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านบนเป็นแถบน้ำเงิน ด้านล่างเป็นแถบสีขาว
          ต้นไม้ประจำโรงเรียน      ต้นโพธิ์ หมายถึง ความร่มเย็น เป็นที่พักพิงอาศัย
          สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน  รูปคบเพลิงให้แสงสว่าง
          อัตลักษณ์ของโรงเรียน      คือ  “คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม”
          วิสัยทัศน์
                   โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมเป็นหนึ่งด้านคุณภาพ
          พันธสัญญา
                   เราจะร่วมมือกันสร้างสรรค์นาโพธิ์ให้เป็นหนึ่ง
          พันธกิจ

 • พัฒนาเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย ห่างไกลสารเสพติด
 • พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทันต่อเหตุการณ์
 • พัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
 • พัฒนาการเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์
 • พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้มีประสิทธิภาพ

          วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา

 • นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิตและความเป็นไทย
 • ประชากรในเขตพื้นที่การบริการ ได้รับการบริการจากโรงเรียนอย่างเหมาะสมในทุก ๆ ด้าน
 • เป็นศูนย์ประสานงานในการพัฒนาการศึกษาชุมชนและท้องถิ่น
 • ผู้บริหาร ครู เป็นครูมืออาชีพ โรงเรียนได้รับการรับรองจากองค์กรภายนอก
 

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
webmaster : admin@naphopit.ac.th

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5